发布文章

无锡市初三语文中考模拟试题有答案

2017-12-20 初三

 初三的学生面临着中考的压力,想要提高语文成绩,多做语文模拟试题是一个不错的方法。小编为大家力荐了无锡市初三语文中考模拟试题以及参考答案,给大家作为参考,欢迎阅读!

 无锡市初三语文中考模拟试题

 一、积累与运用(共25分)

 1.根据课文默写。(10分)

 ① ▲ ,思而不学则殆。(《论语》八则)

 ②盈盈一水间, ▲ 。(《古诗十九首》)

 ③ ▲ ,寒光照铁衣。(《木兰诗》)

 ④ ▲ ,乾坤日夜浮。( ▲ 《登岳阳楼》)

 ⑤晴川历历汉阳树, ▲ 。(崔颢《 ▲ 》)

 ⑥ ▲ ,鬓微霜,又何妨!(苏轼《江城子•密州出猎》)

 ⑦公司经营陷入困境之际,忽然传来国际市场行情转暖的消息,周经理情不自禁地吟诵起陆游《游山西村》中的名句:“ ▲ , ▲ 。”

 2.根据拼音写汉字或给下列加点字注音。(3分)

 杀(lù) (jīn) 持 中流(dǐ) 柱

 3.下列各句中加点的词语使用不正确的一项是(3分)

 A.作者多年积淀着的质朴纯美的情和,汩汩地从笔端流淌出来。

 B.他们把持下的工厂实际上实行的是封建法西斯专政,根本无民主可言。

 C.小说家最好的住所是哪里?是人迹罕至的孤岛小木屋,还是众声喧哗的公寓?

 D.十四年未曾谋面的老同学在北京萍水相逢,共叙别后之情。

 4.对下面文段中加点词的解释有错误的一项是(3分) ( )

 公曰:“衣食所安。弗敢专也,必以分人。”对曰:“小惠未徧,民弗从也。”公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”对曰:“小信未孚,神弗福也。”

 A. 专:独占。 B.徧:通“遍”,遍及。

 C. 孚:信用。 D.福:赐福,保佑。

 5.下列对名著有关内容的表述不正确的一项是(3分)

 A.《水浒传》是中国第一部歌颂农民起义的长篇章回体小说,其中塑造了不少打虎英雄形象,在景阳冈打虎的是武松,在沂岭杀四虎的是李逵。

 B.《西游记》中,悟空得知“弼马温”真相,气愤之极,打伤太白星,回到花果山。玉帝派哪吒和二郎神下界擒拿,悟空打败天兵天将,直到玉帝封他做“齐天大圣”才暂时作罢。

 C.《朝花夕拾》叙写了鲁迅从少年时代到留学日本前后的许多生活片段,表达了他对社会生活的深刻思考及对家人师友的真挚感情。

 D.《汤姆索亚历险记》“‘海盗’生活”这个片段中,写了汤姆、乔、哈克三个小“海盗”在威尔逊岛的生活,充分表现了三个少年自由自在、无拘 无束的酣畅心境。

 6.名著阅读题(3分)

 宋江道了一个偌,携了晃盖手,便投侧边小房里来。晃盖问道:“押司知何来的慌速?’’宋江道:“哥哥不知,兄弟是心腹弟兄,我舍着条性命来救你。如今黄冈事发了!白胜已自拿在济州大牢里了,供出你等六人。济州府差一个何缉捕,带领若干人,奉着太师府钧帖并本州文字来捉你等七人,道你为首。天幸撞在我手里!我只推说知县睡着,且教何观察在县对门茶坊里等我,以此飞马而来报你。哥哥,三十六计,走为上计。若不快走时,更待甚么!我回去引他当厅下晃公文,知县不移时便差人连夜下来。你们不可担阁,倘有些疏界,如之奈何!休怨小弟不来救你。”死盖听罢,吃了一惊,道:“贤弟,大恩难报!”宋江道:“哥哥,你休要多说,只顾安排走路,不要缠障。我便回去也。”

 上文节选自《水浒传》,选文能体现出宋江怎样的性格特点?请结合文中的内容加以简要说明。

 答: ▲

 二、阅读理解(共45分)

 (一)(14分)

 赵尚宽,字济之,河南人,参知政事安仁子也。知平阳县。邻邑有大囚十数,破械夜逸,杀居民,将犯境,出捕,曰:“盗谓我不能来,方怠惰,易取也。宜亟往,毋使得散漫,且为害。”尉既出,又遣巡兵蹑其后,悉获之。知忠州,俗畜蛊①杀人,尚宽揭方书②市中,教人服药,募索为蛊者穷治,置于理,大化其俗。

 嘉祐中,以考课第一知唐州。唐素沃壤,经五代乱,田不耕,土旷民稀,赋不足以充役,议者欲废为邑。尚宽曰:“土旷可益垦辟,民稀可益招徕,何废郡之有?”乃按视图记,得汉召信臣③陂④渠故迹,益发卒复疏三陂一渠,溉田万余顷。又教民自为支渠数十,转相浸灌。而四方之民来者云布,尚宽复请以荒田计口授之,及贷民官钱买耕牛。比三年,榛莽复为膏腴,增户积万余。尚宽勤于农政,治有异等之效,三司使包拯与部使者交上其事,仁宗闻而嘉之, 下诏褒焉,仍进秩赐金。留于唐凡五年,民像以祠,而王安石、苏轼作《新田》、《新渠》诗以美之。

 徙同、宿二州,河中府神勇卒苦大校贪虐,刊匿名书告变,尚宽命焚之,曰:“妄言耳。”众乃安。已而奏黜校,分士卒隶他营。又徙梓州。尚宽去唐数岁,田日加辟,户日益众,朝廷推功,自少府监以直龙图阁知梓州。积官至司农卿,卒,诏赐钱五十万。

 (节选自《 宋史》,有删改)

 【注释】①蛊:传说中一种人工培育的毒虫。②方书:记载药方的医书。③召信臣:西汉水利名臣,字翁卿。 ④陂(bēi):池塘。

 7.下列句中的“以”与“作《新田》、《新渠》诗以美之”中的“以”的意义和用法相同的一项是(3分)

 A.扶苏以数谏故 B.以塞忠谏之路也

 C.先帝简拔以遗陛下 D.以激怒其众

 8.下列对文章内容理解与分析有错误的一项是 (3分)

 A.赵尚宽善于地方治理。他任平阳县令时,临县有十几名重囚逃逸,杀死居民。赵尚宽利用罪犯们嚣张、麻痹的心态,果断出击,将罪犯全部杀死。

 B.治理忠州时,赵尚宽到任后,提供药方,教人服用,并对养蛊的人彻底追查,改变了当地蓄蛊杀人的恶俗。

 C. 治理唐州时,赵尚宽率领当地居民兴修水利,垦辟荒田,彻底改变了当地先前土旷民稀的状况,受到了仁宗的的褒奖。

 D. 在同州、宿州任职期间,赵尚宽妥善处理了士卒与校尉之间的矛盾,既扑灭了士兵中动乱的苗头,也让贪婪暴虐的校尉受到了惩罚。

 9.解释下列句中加点的词 (4分)

 ①且为害 且: ▲ ②尉既出 既: ▲

 ③比三年 比: ▲ ④以美之 美: ▲

 10.翻译下列句子(4分)

 ①盗谓我不能来,方怠惰,易取也。

 译: ▲

 ②土旷可益垦辟,民稀可益招徕,何废郡之有?

 译: ▲

 (二) (4分)

 卜算子•海棠为风所损

 刘克庄

 片片蝶衣轻,点点猩红小。道是天公不惜花,百种千般巧。

 朝见树头繁,暮见枝头少。道是天公果惜花,雨洗风吹了。

 注释:刘克庄,南宋著名词人。渴望为抗金复国做出贡献,却不为当朝重用,屡遭迁废,仕路坎坷。

 11.阅读上面的一首诗,回答问题。(4分)

 ①词中“百种千般巧”的“巧”表现在哪里?(2分)

 答: ▲

 ②你认为词人借“天公”与“花事”的关系,表达了怎样的情感?(2分)

 答: ▲

 (三)(9分)

 知 止

 张继高

 ①年幼时,父亲不止一次以“知止”二字教育我们。当时觉得这两个字既玄又深,不能明白其中的深意。有一年中秋,乡亲送来了两篓上好的白石榴,香甜多汁,我不禁吃个不停。夜晚腹泻,父亲趁机训诲说:这也是不懂得吃东西也应该“知止”的缘故啊。

 ②到了中年,每读名人传记,或观察时人成败升沉,发现其中灾祸发生的起因在于不懂得“知止”之道的,可以说比比皆是。一个人理应知道他从社会上取得的最大限度是多少,超过这个限度,命运便会报复他。问题是这个“限度”并没有科学的计算方法,也没有客观的标准。能够估量得恰到好处的人,全凭他的自知与自省的功夫,外加一二肯直言规劝的朋友的适时谏阻。

 ③困难的是,已揽大权、已赚大钱的人对“知止”特别地听不进去。像王安石,其能力、政见可以说是卓绝一代,在宋神宗的宠信之下,他独揽军政、经济大权于一身。然而他做事太急、太贪,总想一下子就“全面”改革,结果根本无法建立真正的功业。其不懂“知止”之道可谓极矣。

 ④由王安石想到乔治•华盛顿,就觉得华盛顿高明。华盛顿虽然指挥过美国历史上赫赫有名的独立战争,但战争结束后他不以功臣自居,决心回到老家种田。他说:“我毕生最大的兴趣在农作。”其“知止”功夫可以说是到家了。

 ⑤我对培根的散文百读不厌。他有一句讽刺不懂得“知止”的人的话:“升级不是一件容易的事,人们费了很大的劲,一级级往上爬。结果地位愈高,愈是痛苦,而且有时还是很卑鄙的。人们用不 尊严的手段爬到尊严的地位,结果是怎样呢?他们的地位是岌岌不保的。说垮便会垮下来,不然也会慢慢减色,渐渐地被淘汰……”

 ⑥我有些近十年来在商界曾经呼风唤雨过的朋友,如今不少已潜逃海外,身败名裂,或者 正在苟延挣扎之中。其中一二位在他们春风得意,夜夜逐酒征歌,结纳权贵,炒地皮、卖军火的时候,我就曾婉劝他们适可而止、相机打住。可 惜他们听不进去。

 ⑦一个人要有自知之明,要懂得从社会上取得多少才是适当的。“钱”“权”都是如此。要想生活得心安理得,培养一点“知止”精神很必要的。在一个高度进步而民主的社会中,人的观念有法律、道德和知识来随时制衡,自然会产生一些“知止”的想法。而在眼下这个嘈杂浮躁的社会里要懂得“知止”之道,就只有靠自我修养了。

 12.本文鲜明地提出了“ 知止”这一观点,“知止”在文中的含义是什么?(2分)

 答: ▲

 13.本文③④两段运用了哪些论证方法?有什么作用?(4分)

 答: ▲

 14.本文最后一段在文中有什么作用?(3分)

 答: ▲

 (四)(18分)

 遥远的岛

 (芬兰)别卡宁

 ①在天气晴和的日子,辽阔的水面上可以清清楚楚看到一个孤独的小岛;打从汉奈斯和别卡记事的时候,他们就总是对那个小岛怀着永不减退的兴趣。

 ②岛上密密层层长着一片茂密的、异常高大的松林,因此小岛宛若一束绝妙的花束,插在一望无垠的大海花瓶里。它从早到晚一直沐浴在阳光之中。当太阳的巨轮在东方天际刚一露头,这一瞬间,阳光就已经在爱抚小岛上那些参天大树的树梢了;而当红日西沉的时候,它又仿佛依依惜别,用熊熊燃烧着的余晖把那些树梢染得红艳艳的。风和暴雨在小岛上比在其他任何地方都更加猖獗,不管风从哪边吹来,无依无靠的小岛总是怀着快乐而轻信的态度迎接它。每当风暴大作,海浪撞击着岸边的岩石,浪花四溅,几乎一直飞上松树梢头。风在浓密的树冠间狂暴、凶狠地猖狂肆虐。阴雨的时候,小岛仿佛裹在一片灰蒙蒙的雾幕里,看起来神秘 得像一个谜。

 ③“真有意思,在近处它像什么样呢?”两个孩子多次互相询问。他们竭力想探听小岛上的情况,常常向父亲提出一连串无穷无尽的问题,然而得到的却只是一些很简短的回答。小岛实在是太没有价值了,怎么能引起一个成年男人的兴趣呢。

 ④不过孩子们从远处用自己的眼睛眺望着小岛,他们决不能相信,它是像父亲所断言的那样索然无味。他们从前就已发现,世界上有不少事物,它们的美不能打动父亲的心。孩子们的思想里片刻也忘不了这个小岛,而且有一天他们觉得:他们简直是非到那儿去一趟不可了——这是不足为奇的。

 ⑤不过怎么去呢?路很远,父亲极其严格地禁止孩子们用船,他们也不敢违抗他的禁令。那么怎么办呢?因为要到那个小岛,只能从海上去——坐船或者是从冰上走过去。这么说,没有任何旁的办法了——得等到冬天。

 ⑥这期待已久的日子、实现理想的日子终于来到了。两个孩子用由于急不可耐而发抖的手拿出了滑雪板偷偷地上路了,他们的心在战栗。冷彻骨髓的一月的寒风刺痛他们的面颊,使他们感到像火烧似的。遥远的太阳的寒光照得人眼花,可是毫无暖意。滑雪板滑得很顺利,孩子们看到前面就是在寒冷的闪光中变化万千的目的地,于是越来越鼓足劲头,继续向前滑去。他们所有的念头、所有的思想都集中到了那个奇迹的岛上,而随着每一次挥动滑雪杖,它离他们就越来越近了。

 ⑦他 们曾那样日夜梦想的奇遇,千百万令人头晕目眩的童话中的奇遇.——当他们的脚踏上小岛的那一瞬间,这一切就都要实现了!所有他们读过的童话,所有他们梦想过的奇迹,千千万万的童话和奇迹,今天一定都会成为现实。他们的嘴笑得闭不拢,眼睛也向风,向太阳和灿烂发光的雪面冰凌微笑着,他们忘记了世界上的一切,只除了一点:今天是他们的节日,滑雪板正带着他们向遥远的小岛飞驰。

 ⑧当太阳的最后一束光线在遥远的小岛上逐渐熄灭的时候,孩子们回来了。他们回来的时候十分疲倦,神情严肃。在他们那少年人的心里带回了一个可怕的生活的秘密。他们的思想里再没有任何关于奇遇的想法。他们的心里再没有任何希望。他们已经不再向小岛眺望了,虽然在深红色的夕照中,岛上寒冷的闪光比以往任何时候都更加耀眼夺目。他们不再眺望了,因为他们已经知道了真实情况,赤裸裸的、阴郁而令人痛苦的真实:遥远的神话般的小岛原来只不过是一片不成样子的可怜的荒野,遍地砾石,遍地都是暴风雨遗留下的痕迹。那儿只有普通的泥土和石头,最常见的石头和泥土——和他们的脚每天踩着的泥土完全一样,甚至还要差一些,更加粗糙,更加贫瘠。岛上的树林里也是一些最普通的树木,最常见的松树,高大的褐色树干耸立在乱石之间,生着弯曲的、被暴风雨折断的树枝。

 ⑨不,他们再也不想看那个小岛了,无论是今天,还是旁的日子——永远,纵令生活突然变得千百倍阴郁,枯燥无味和毫无意义。

 ⑩这天晚上,他们躲在自己的床上悄悄地哭了,背着父母,甚至互相隐瞒着。他们伤心地痛哭,不能回答自己,为什么他们这么难过,为什么睡梦不肯来临。

 15 .请用简洁的语言概括文中两个小孩的心理变化过程。(3分)

 答: ▲

 16.第②自然段中景物描写采用了哪些修辞手法?该段景物描写有什么作用?(6分)

 答: ▲

 17.赏析下面句子中加点的词语。(4分)

 不管风从哪边吹来,无依无靠的小岛,总是怀着快乐的轻信的态度迎接它。

 答: ▲

 18.文章在孩子们回来后才写出小岛的真相,这样写有什么好处?(3分)

 答: ▲

 19.联系全文,说说你对标题“遥远的岛”的理解。(2分)

 答: ▲

 三、表达与交流(共60分)

 20.根据要求作文。(60分)

 生活中总有一些味道是令人难以忘怀的:新翻泥土的味道,成熟果实的味道,舌尖上绽开的食物的味道,汗水滴落时劳动的味道,书籍里蕴藏的知 识的味道……

 请以“难忘的味道”为题写一篇作文。

 要求:(1)要有真情实感;(2)自定立意,自选文体(诗歌除外);(3)不少于600字;(4)不得抄袭、套作;(5)不得出现真实的人名、校名和地名。

 无锡市初三语文中考模拟试题答案解析

 一、积累与运用(共25分)

 1.(10分)①择其善者而从之 ②脉脉不得语

 ③朔气传金柝 ④吴楚东南坼 杜甫

 ⑤芳草萋萋鹦鹉洲 《黄鹤楼》 ⑥酒酣胸胆尚开张

 ⑦山重水复疑无路,柳暗花明又一村

 2.(3分)戮 矜 砥 3.(3分)D 4.(3分)C

 5.(3分)B(应是“打出南天门”。玉帝派去擒拿孙悟空的是托塔李天王和哪吒。)

 6.(3分)有智谋,仗义(1分) 济州府差来捉拿晃盖时,宋江先是推说知县睡着,让何观察在对门茶坊等着,以此赢得时间,然后冒着生命危险赶去通知晃盖。(2分)

 二、阅读理解(共45分)

 (一)(14分)

 7.(3分)C 8.(3分)A

 9.(4分)①将要 ② 已经 ③等到 ④赞美

 10.(4分)①(2分)贼人以为我们不可能前往,(所以)正处于懈怠慵懒的状态,这样正好容易捉拿。(得分点:谓、方、怠、易)

 ②(2分)土地荒芜可以更加进行开垦,百姓稀少可以进一步招引,哪有废除郡制的呢?(得分点:旷、益、招徕、反问句式)

 (二) (4分)

 11.(4分)①(2分)姿致轻盈:花瓣薄如蝶翅,轻盈有致。形小色艳:花朵固小,却猩红如燃,鲜艳娇美。(意思对即可。)

 ②(2分)写对风雨摧残花事的不满,曲折地表达了作者才不见用、遭受压抑的凄楚、愁苦。流露出对当权者压制、迫害和摧残人才的不满。(意思对即可。)

 (三)(9分)

 12.(2分)一个人要有自知之明,要懂得从社会上取得多少才是适当的。(一个人理应知道他从社会上取得的最大限度是多少,超过这个限度,命运便会报复他。或:不能从社会上取得过多利益,应适可而止。)

 13.(4分)举例论证和对比论证(1分)。通过列举王安石的反面例子和华盛顿的正面例子,突出强调了人要“知止”这一观点。(3分)

 14.(3分)总结全文;再次阐述“知止”的含义,突出了中心论点;强调了要加强自我修养,培养“知止”精神。

 (四)(18分)

 15.(3分)好奇(憧憬)——期待(渴望)——失望(痛苦)。

 16.(6分)运用比喻、拟人等修辞手法(2分),形象生动地描绘出了小岛景色的迷人、神奇;吸引读者阅读的兴趣;为下文两个小孩急切地想登上小岛的行为作了充分的铺垫;又与文末小岛的真实情形形成鲜明对比(先抑后扬);增强了文章的表现力和感染力(4分 )。

 17.(4分)这里指小岛快乐地迎接暴风雨的到来,轻松地以为这只是暴风雪对自己的又一次洗礼,不会给自己造成什么破坏(2分)。这个词语将小岛拟人化,写出了小岛的美丽与坚强(2分)。

 18.(3分)①造成一定的悬念,避免行文的平淡;②前面已从多方面对小岛作了正面铺垫,到这时才陡然一转写出真相,使表达效果更加强烈。(意思对即可)

 19.(2分)表面指水面上那座孤独的小岛。实际上寓意孩子遥远的并未实现的梦想。

 三、表达与交流(共60分)

 19.(60分) 参照中考评分标准,切入分44分。


猜你喜欢:

1.无锡市初三语文中考模拟试卷有答案

2.初三语文中考模拟试题及答案

3.无锡市2018中考语文模拟考试试卷及答案

4.初三语文中考模拟考试题及答案

5.无锡市中考语文二模试卷带答案

上一篇:扬州市中考语文模拟试题带答案 下一篇:江西省中考语文押题试卷含答案
[初三]相关推荐